අප සමඟ කතාබස් කරන්න, බල ගැන්වුයේLiveChat

ව්යාපෘතිය

ව්යාපෘතිය

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට

initpintu_副本මෙක්සිකෝවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

initpintu_副本කොසෝවෝ හි සෝපානය දෙසට

initpintu_2.jpgමෙක්සිකෝවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

6.10මියන්මාරයේ විදුලි සෝපානය දෙසට

IMG3_副本උගන්ඩාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

QQ图片20210820103307_副本-2.jpgමෙක්සිකෝවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

IMG_002_副本-1.jpgඉතියෝපියාවේ සෝපානය දෙසට

微信图片_202208221341045445.jpg
මියන්මාරයේ විදුලි සෝපානය දෙසට

LOGO2_副本උගන්ඩාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
කෙන්යාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
මියන්මාරයේ විදුලි සෝපානය දෙසට

initpintu_副本3නයිජීරියාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

ව්යාපෘතිය11.14මෙක්සිකෝවේ සෝපානය දෙසට

initpintu_副本-2.jpgමෙක්සිකෝවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

මලාවි-2මලාවි හි විදුලි සෝපානය දෙසට

IMG1_副本උගන්ඩාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

QQ图片20210820103314_副本-1.jpgකොලොම්බියාවේ සෝපානය දෙසට

IMG_020_副本-1.jpgසිම්බාබ්වේ හි විදුලි සෝපානය දෙසට

890
ඉතියෝපියාවේ සෝපානය දෙසට

未命名නයිජීරියාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
ඉතියෝපියාවේ සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
කෙන්යාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

initpintu_副本4සැම්බියාවේ සෝපානය දෙසට

initpintu_副本-2.jpgඔස්ට්‍රේලියාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

未命名දකුණු අප්‍රිකාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

initpintu_副本දකුණු අප්‍රිකාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

facebook7.28.jpgඉතියෝපියාවේ සෝපානය දෙසට

微信图片_20210831121241_副本-1.jpgමෙක්සිකෝවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

QQ图片20220510102029_副本2.jpgසැම්බියාවේ සෝපානය දෙසට

 

LOGO2_副本ඉතියෝපියාවේ සෝපානය දෙසට

 

第8页-76_副本1සැම්බියාවේ සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
පේරු හි සෝපානය දෙසට

ඕමානයේ විදුලි සෝපානය දෙසට
දකුණු අප්‍රිකාවේ නියෝජිතයා දෙසට

initpintu_副本මෙක්සිකෝවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

initpintu_副本-2.jpgනයිජීරියාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

赞比亚项目සැම්බියාවේ සෝපානය දෙසට

IMG_006_副本සැම්බියාවේ සෝපානය දෙසට

IMG_017_副本1.jpgඉතියෝපියාවේ සෝපානය දෙසට

QQ图片20210916100003_副本2.jpgතායිලන්තයේ විදුලි සෝපානය දෙසට

IMG_001_副本-2.jpgනයිජීරියාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට

第7页-73_副本1.jpgටැන්සානියාවේ විදුලි සෝපානය දෙසට