Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýärLiveChat

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, iň pes sargyt mukdarymyz tutuş bir lift ýa-da eskalator.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, iňlis dilinde degişli şahadatnamalar, gurnama gollanmasy, elektrik çyzgysy, tehniki hyzmat kitaby we ş.m. ýaly resminamalary bereris.

Ortaça önümçilik wagty näçe?

Adaty önümçilik wagtymyz, goýumy alanymyzdan 25-30 gün soň.Adaty däl bölek barada aýdylanda bolsa, hakyky önümçilik ýagdaýyna görä size habar bereris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.

Töleg şertlerimiz?

30% T / T öňünden, iberişden 7 gün öň 70% T / T

Önüm kepilligi näme?

12 aý (Güýçli ýeňip bolmajak ýagdaýlardan, ýagny tebigy betbagtçylykdan, uruşdan, el bilen zeper ýetmekden başga).

Eltip bermek tölegi näçe?

Eltip bermek tölegi barjak deňiz portuňyza baglydyr.Geliş portuňyza görä hödürläris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.